ZUGIN SUOMI-KOULUN OHJEET KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI

Suomi Deutsch

Käsihygienia

Suomi-koulun käyttämien luokkahuoneiden sisäänkäynneillä on desinfiointiainetta käsien desinfiointia varten. Desinfiointiaine on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille ja aikuisille. Desinfiointiaineen käyttöä ei suositella lapsille, vaan riittää, että pesee kädet saippualla ja vedellä. Lapset käyttävät desinfiointiainetta vain poikkeustapauksissa.
Luokkahuoneeseen tultaessa kaikki koululaiset, opettajat ja kolmannet osapuolet (esim. vanhemmat) pesevät kätensä vedellä ja saippualla. Desinfiointiainetta tulisi käyttää vain silloin, kun veden ja saippuan käyttö ei ole mahdollista.

Muista turvaväli 1,5 metriä

Työntekijöiden tulee pitää 1,5 metrin turvaväli muihin


Pidä vähintään 1,5 metrin turvaväli muihin ihmisiin. Tämä koskee erityisesti aikuisia sekä aikuisen ja koululaisen välistä kontaktia. Jos välimatkaa ei voida pitää, noudatetaan Sveitsin liittohallituksen määrittelemiä erityisturvatoimia, toisin sanoen esimerkiksi hygieniamaskeja voidaan käyttää vapaaehtoisesti.Lasten yhdessäoloa kouluympäristössä ei ole määritelty läheiseksi kontaktiksi. Iästä riippuen turvavälisuosituksesta kuitenkin kerrotaan myös lapsille.

Työskentely alle 1,5 metrin lähikontaktissa

Vältä tarpeetonta fyysistä kontaktia (esim. kättely).Oppituntien aikana ei normaalisti käytetä hygieniamaskeja tai -käsineitä. Maskeja voidaan kuitenkin käyttää, mikäli työntekijä niin toivoo. Tällaisessa tapauksessa Zugin Suomi-koulu kustantaa hygieniamaskit. Hygieniamaskien käyttö, varastointi ja hävittäminen tapahtuu BAG:n ohjeiden mukaisesti.

Puhdistus/ilmanvaihto

Pinnat ja esineet (esim. pöydät ja suojalevyt) puhdistetaan asiaankuuluvalla puhdistusaineella säännöllisesti. Tätä tarkoitusta varten jokaisessa luokkahuoneessa on puhdistusvälineet koulun puolesta. Puhdistuksen tekee opettaja ennen tuntia ja tunnin jälkeen.Oppituntien aikana opettaja tai koululaiset puhdistavat pinnat, käytetyt esineet ja toistuvasti käytetyn opetusmateriaalin käytön jälkeen.Tilat ja luokkahuoneet tuuletetaan säännöllisesti ja jokaisen tunnin jälkeen.

Riskiryhmiin kuuluvat

Zugin Suomi-koulun tämänhetkiset opettajat eivät ole riskiryhmiin kuuluvia. Jos tilanne muuttuu, COVID-19 -säännön 2. kohdan suojatoimenpiteet astuvat voimaan.Mikäli koululaisissa on riskiryhmiin kuuluvia (lääkärintodistus vaaditaan), mietitään sopivat toimenpiteet yhdessä vanhempien ja koulun johtokunnan kanssa.

COVID-19 -sairastapaus Suomi-koulussa

Työntekijät ja koululaiset, joilla on sairauden oireita, pysyvät pääsääntöisesti kotona tai voidaan lähettää koulusta kotiin (ottaen ensin yhteyttä vanhempiin). Heitä myös kehotetaan noudattamaan BAG:n määrittelemää (omaehtoista) karanteenia.Koululaiset ja työntekijät, joilla on ollut läheinen kontakti sairastavan kanssa, etenkin jos sairastapaus on perheessä, tulisi pysyä karanteenissa. Tällaisissa tapauksissa opettaja raportoi asiasta Zugin Suomi-koulun johtajalle.Jos luokassa/koulun vastuualueella ilmenee COVID-19 -tapauksia, tutkitaan tilanne aina yhdessä Zugin Suomi-koulun johtajan ja opettajan kanssa. Koulun johtaja ottaa kantonin lääkäriin yhteyttä ja selvittää, miten tilanteen kanssa edetään.Työntekijöiden, joilla on epäily COVID-19 -sairaudesta, tulee testauttaa itsensä perhelääkärillä ja ilmoittaa asiasta esimiehelleen.BAG:n ohjeiden mukaan: TracingApp-sovelluksen käyttö on suositeltavaa. Opettajat pitävät kirjaa läsnä olleista oppilaista sekä vanhemmista, jotka ovat olleet luokkahuoneessa pidempään kuin 15 minuuttia.

Poikkeavat työtilanteet

Turvallisuuden varmistaminen poikkeavissa työtilanteissa.Kaikesta normaalitoiminnasta poikkeavasta toiminnasta on aina keskusteltava koulun johtokunnan kanssa etukäteen. Suojavälineiden antaja opastaa suojavälineiden (hygieniamaskit ja -hanskat) käytössä niiden ensimmäisen käytön yhteydessä.

Tiedottaminen

Vaatimuksista ja toimenpiteistä tiedottaminen työntekijöille ja muille asianomaisille.Suojatoimenpideohjeet on sijoitettu koulurakennusten sisäänkäynneille.Koulun johtokunta tiedottaa vanhempia ja opettajia sähköpostitse sekä Facebookissa. Ohjeet ovat luettavissa myös koulun internetsivuilla osoitteessa www.zuginsuomikoulu.ch sekä saksaksi että suomeksi. Ohje on luettavissa suomeksi myös koulun suljetussa Facebook-ryhmässä.Zugin Suomi-koulun ohjeistus perustuu liittohallituksen ja/tai kantonin vaatimuksiin ja suosituksiin, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Mahdollinen päivitetty ohje tulee luettavaksi aina sisäiseen Facebook-ryhmään.

Vastuuhenkilöt

Ohjeiden täytäntöönpano sekä suojatoimien tehokas toteuttaminen ja soveltaminen on vastuuhenkilöiden vastuulla. He huolehtivat myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asianmukaisesta suojaamisesta.Opettajat ja muu henkilökunta informoivat koulun johtoa säännöllisesti suojausvälineiden ja hygieniatoimenpiteiden käytöstä. Henkilökunta ja opettajat varmistavat edellä kuvattujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Muut suojatoimenpiteet

Pääsääntöisesti Suomi-koulu toimii täysin normaalisti, kuitenkin olosuhteet ja uudet ohjeistukset huomioon ottaen. Koulun tapahtumat ja retket järjestetään hygieniaa ja etäisyyttä koskevien sääntöjen mukaisesti.Lapsia neuvotaan olemaan jakamatta ruokia tai juomia muiden kanssa.Suomi ei ole tällä hetkellä BAG:n määrittelemien riskimaiden joukossa. Henkilökunnan ja vanhempien tulee kuitenkin olla tietoinen karanteenisäännöistä matkustettaessa riskimaihin.

Händehygiene

Am Eingang der von der Finnische Schule benutzten Schulzimmern stehen primär für die Mitarbeitende und Erwachsene Handhygienestationen oder Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Kindern wird das Benutzen von Desinfektionsmittel nicht empfohlen und sollte nur in Ausnahmefällen Verwendung finden. Es genügt das Waschen der Hände mit Seife und Wasser. Bei Ankunft im Schulzimmer waschen sich alle Schülerinnen/Schüler, Lehrpersonen und Dritte (z.B. anwesende Eltern) die Hände mit Wasser und Seife. Desinfektionsmittel kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo Wasser/Seife nicht verfügbar sind.

Distanz halten

Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5m Distanz

Der Mindestabstand von 1.5m bei interpersonellem Kontakt ist einzuhalten. Dies gilt insbesondere für erwachsene Personen und im Kontakt zwischen Erwachsenen Personen und Schülerinnen und Schülern. Wenn der Mindestabstand zwischen den Erwachsenen nicht eingehalten werden kann, gelten besondere Massnahmen, d.h. es können auf freiwilliger Basis Hygienemasken getragen werden. Das Miteinander der Kinder wird im schulischen Setting nicht als enger Kontakt definiert. Auf das Distanz halten soll trotzdem – altersgemäss – sensibilisiert werden.

Arbeit mit unvermeidbarer Distanz unter 1.5m.

Unnötiger Körperkontakt wird vermieden (z.B. Händeschütteln). Auf das Tragen von Schutzmasken/-handschuhe wird während des Unterrichts in der Regel verzichtet.
Auf persönlichen Wunsch von Mitarbeitenden können jedoch Hygienemasken getragen werden. Diese werden von dem Verein Finnische Schule Zug bei Bedarf und nach Wunsch zur Verfügung gestellt. Bei der Anwendung, Aufbewahrung und Entsorgung der Hygienemasken werden im Grundsatz die Empfehlungen des BAG angewendet.

Reinigung / Lüftung

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung der Oberflächen und Gegenstände (z.B. Tische und Schutzwände) sind regelmässig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen. Zu diesem Zweck steht in jedem Unterrichtsraum ein Reinigungs-Set zur Verfügung, welches von der Hauswartung bereitgestellt wird. Die Reinigung erfolgt durch die Lehrperson vor und nach dem
Gebrauch der Räume. Während des Unterrichtsbetriebs reinigen Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen die
Oberflächen, benutzten Gegenstände und mehrfach genutztes Unterrichtsmaterial nach dem Gebrauch. Räumlichkeiten und Unterrichtszimmer werden regelmässig und nach jeder Schulstunde gelüftet.

Besonders gefährdete Personen

Zurzeit gehören die Lehrpersonen der Finnische Schule Zug nicht zu den besonders gefährdeten Personen. Sollte sich dies ändern, greifen die Schutzmassnahmen der COVID-19 Verordnung 2. Für den Unterricht bei speziell gefährdeten Schülerinnen und Schülern (mit Arztzeugnis) wird von der Schulleitung zusammen mit den Eltern eine Lösung gesucht.

COVID-19-erkrankte in finnischer Schule

Mitarbeitende und Schülerinnen/Schüler mit Krankheitssymptomen verbleiben im Grundsatz zu Hause oder werden nach Kontaktaufnahme mit den Eltern nach Hause geschickt. Sie werden ausserdem angewiesen, die (Selbst-) Isolation gemäss BAG zu befolgen. Schülerinnen und Schüler oder Mitarbeitende, welche einen engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, insbesondere im Rahmen des familiären Zusammenlebens, sollen sich in Quarantäne begeben. In solchen Fällen erfolgt eine Meldung via Lehrperson an die Schulleiterin der Finnische Schule Zug. Bei Auftreten von COVID-19-Erkrankungen in einer Klasse/ im Zuständigkeitsbereich ist das jeweilige Setting von der Schulleiterin Finnische Schule Zug mit der Lehrperson überprüfen. Die Schulleiterin nimmt mit dem Kantonsarzt Kontakt auf, um das Vorgehen abzusprechen. Mitarbeitende mit begründetem Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung sollen sich durch den Hausarzt testen lassen und informieren die vorgesetzte Person. Es gelten die Regelungen des BAG: Das TracingApp wird empfohlen. Die Lehrerinnen notieren jeweils
die anwesenden Kinder und allfällige Eltern/Drittpersonen, die sich länger als 15 Minuten in den Schulräumen aufhalten.

Besondere Arbeitssituationen

Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu gewährleisten. Abweichungen vom Regelbetrieb sind in jedem Fall mit der zuständigen Schulleitung zu besprechen. Bei der erstmaligen Abgabe von Schutzmaterial (Masken, Handschuhe) wird die korrekte Anwendung durch die abgebende Person instruiert.

Information

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Massnahmen. Die Schutzmassnahmen sind in den Schulhäusern bei den Eingängen gut sichtbar angeschlagen. Die Schulleitung informiert die Eltern und Lehrpersonen über E-Mail oder über Facebook. Das Schutzkonzept wird auf der Homepage www.zuginsuomikoulu.ch auf Deutsch und auf Finnisch sowie in der geschlossenen Facebook-Gruppe für die Mitglieder auf Finnisch aufgeschaltet. Grundsätzlich halten wir uns an die Vorgaben und an die Empfehlungen des Bundes und/oder des
Kantons, welche laufend aktualisiert und im Bedarfsfall über unsere internen Facebook-Gruppe verbreitet werden.

Vorgesetzte

Umsetzung der Vorgaben, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und anzupassen. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen. Lehrpersonen und Mitarbeitende informieren sich regelmässig über den Umgang mit Schutzmaterial und die Hygienemassnahmen. Mitarbeitende sowie Lehrpersonen achten auf die Einhaltung der beschriebenen Massnahmen.