ZUGIN SUOMI-KOULUN OHJEET KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI

Suomi Deutsch

Käsihygienia

Suomi-koulun käyttämien luokkahuoneiden sisäänkäynneillä on desinfiointiainetta käsiendesinfiointia varten. Desinfiointiaine on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille ja aikuisille. Desinfiointiaineen käyttöä ei suositella lapsille, vaan riittää, että pesee kädet saippualla ja vedellä. Lapset käyttävät desinfiointiainetta vain poikkeustapauksissa.
Luokkahuoneeseen tultaessa kaikki koululaiset, opettajat ja kolmannet osapuolet (esim. vanhemmat) pesevät kätensä vedellä ja saippualla. Desinfiointiainetta tulisi käyttää vainsilloin, kun veden ja saippuan käyttö ei ole mahdollista.

Turvaväli ja hygieniamaskien käyttö

Työntekijöiden tulee pitää 1,5 metrin turvaväli muihin
Vältä tarpeetonta fyysistä kontaktia (esim. kättely) ja pidä vähintään 1,5 metrin turvavälimuihin ihmisiin. Tämä koskee erityisesti aikuisia sekä aikuisen ja koululaisen välistäkontaktia. Lasten yhdessäoloa kouluympäristössä ei ole määritelty läheiseksi kontaktiksi, mutta iästä riippuen turvavälisuosituksesta kuitenkin kerrotaan myös lapsille.
Kaikkien aikuisten sekä kouluikäisten lasten (Leijona-ryhmä) tulee käyttää hygieniamaskiasisätiloissa. Hygieniamaskien käyttö, varastointi ja hävittäminen tapahtuu BAG:n ohjeidenmukaisesti.

Puhdistus/ilmanvaihto

Pinnat ja esineet (esim. pöydät ja suojalevyt) puhdistetaan asiaankuuluvalla puhdistusaineellasäännöllisesti. Tätä tarkoitusta varten jokaisessa luokkahuoneessa on puhdistusvälineetkoulun puolesta. Puhdistuksen tekee opettaja ennen tuntia ja tunnin jälkeen. Oppituntienaikana opettaja tai koululaiset puhdistavat pinnat, käytetyt esineet ja toistuvasti käytetynopetusmateriaalin käytön jälkeen. Tilat ja luokkahuoneet tuuletetaan säännöllisesti ja jokaisentunnin jälkeen.

Ryhmäkoot ja kontaktitietojen kerääminen

Opetamme pienryhmissä, joiden koko on maksimissaan 12 oppilasta seuranaan yksi vanhempi (taaperot). Ryhmien kokoonpanossa ei ole suurta vaihtelua, opettajat pitävät kirjaaläsnä olleista oppilaista sekä vanhemmista, jotka ovat olleet luokkahuoneessa pidempään kuin15 minuuttia. Koululla on kaikkien koululaisten ja heidän vanhempiensa yhteystiedot.

Riskiryhmiin kuuluvat

Zugin Suomi-koulun tämänhetkiset opettajat eivät ole riskiryhmiin kuuluvia. Jos tilannemuuttuu, COVID-19 -säännön 3. kohdan suojatoimenpiteet astuvat voimaan. Mikälikoululaisissa on riskiryhmiin kuuluvia (lääkärintodistus vaaditaan), mietitään sopivattoimenpiteet yhdessä vanhempien ja koulun johtokunnan kanssa.

COVID-19 -sairastapaus Suomi-koulussa

Työntekijät ja koululaiset, joilla on sairauden oireita, pysyvät pääsääntöisesti kotona taivoidaan lähettää koulusta kotiin (ottaen ensin yhteyttä vanhempiin). Heitä myös kehotetaannoudattamaan BAG:n määrittelemää (omaehtoista) karanteenia. Koululaiset ja työntekijät, joilla on ollut läheinen kontakti sairastavan kanssa, etenkin jos sairastapaus on perheessä, tulisi pysyä karanteenissa. Tällaisissa tapauksissa opettaja raportoi asiasta Zugin Suomi-koulun johtajalle. Jos luokassa/koulun vastuualueella ilmenee COVID-19 -tapauksia, tutkitaan tilanne aina yhdessä Zugin Suomi-koulun johtajan ja opettajan kanssa. Koulunjohtaja ottaa kantonin lääkäriin yhteyttä ja selvittää, miten tilanteen kanssa edetään.Työntekijöiden, joilla on epäily COVID-19 -sairaudesta, tulee testauttaa itsensä ja ilmoittaaasiasta esimiehelleen. BAG:n ohjeiden mukaan TracingApp-sovelluksen käyttöä suositellaan.

Poikkeavat työtilanteet

Kaikesta normaalitoiminnasta poikkeavasta toiminnasta on aina keskusteltava koulunjohtokunnan kanssa etukäteen. Suojavälineiden antaja opastaa suojavälineiden(hygieniamaskit ja -hanskat) käytössä niiden ensimmäisen käytön yhteydessä.

Tiedottaminen

Suojatoimenpideohjeet on sijoitettu koulurakennusten sisäänkäynneille. Koulun johtokuntatiedottaa vanhempia ja opettajia sähköpostitse sekä Facebookissa. Ohjeet ovat luettavissamyös koulun internetsivuilla osoitteessa www.zuginsuomikoulu.ch sekä saksaksi ettäsuomeksi. Ohje on luettavissa suomeksi myös koulun suljetussa Facebook-ryhmässä. ZuginSuomi-koulun ohjeistus perustuu liittohallituksen ja/tai kantonin vaatimuksiin ja suosituksiin, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Mahdollinen päivitetty ohje tulee luettavaksi aina sisäiseenFacebook-ryhmään.

Vastuuhenkilöt

Ohjeiden täytäntöönpano sekä suojatoimien tehokas toteuttaminen ja soveltaminen on koulunjohdon vastuulla (Johanna Friedmann). He huolehtivat myös erityisen haavoittuvassaasemassa olevien ihmisten asianmukaisesta suojaamisesta. Opettajat ja muu henkilökuntainformoivat koulun johtoa säännöllisesti suojausvälineiden ja hygieniatoimenpiteidenkäytöstä. Henkilökunta ja opettajat varmistavat edellä kuvattujen toimenpiteidentoteuttamisesta.

Muut suojatoimenpiteet

Pääsääntöisesti Suomi-koulu toimii täysin normaalisti, kuitenkin olosuhteet ja uudetohjeistukset huomioon ottaen. Koulun tapahtumat ja retket järjestetään hygieniaa ja etäisyyttäkoskevien sääntöjen mukaisesti. Lapsia neuvotaan olemaan jakamatta ruokia tai juomiamuiden kanssa. Henkilökunnan ja vanhempien tulee olla tietoinen karanteeni- ja testaussäännöistä matkustettaessaan.

Händehygiene

Am Eingang der von der Finnische Schule benutzten Schulzimmern stehen primär für die Mitarbeitenden und Erwachsenen, Handhygienestationen oder Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Kindern wird das Benutzen von Desinfektionsmitteln nicht empfohlen und sollte nur in Ausnahmefällen Verwendung finden. Es genügt das Waschen der Hände mit Seife und Wasser. Bei Ankunft im Schulzimmer waschen sich alle Schülerinnen/Schüler, Lehrpersonen und Dritte (z.B. anwesende Eltern) die Hände mit Wasser und Seife. Desinfektionsmittel kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo Wasser/Seife nicht verfügbar ist.

Distanz halten und Umgang mit Hygienemasken

Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5m Distanz

Unnötiger Körperkontakt wird vermieden (z.B. Händeschütteln).Der Mindestabstand von 1.5 m bei interpersonellem Kontakt ist einzuhalten. Dies gilt insbesondere für erwachsene Personen und im Kontakt zwischen erwachsenen Personen und Schülerinnen und Schülern. Das Miteinander der Kinder wird im schulischen Setting nicht als enger Kontakt definiert. Distanz halten soll trotzdem – altersgemäss – sensibilisiert werden.  Alle Erwachsenen Personen und SuS ab der ersten Klasse tragen Hygienemasken in Innenräumen. Bei der Anwendung, Aufbewahrung und Entsorgung der Hygienemasken werden im Grundsatz die Empfehlungen des BAG angewendet.

Reinigung / Lüftung

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung der Oberflächen und Gegenstände (z.B. Tische und Schutzwände) sind regelmässig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen. Zu diesem Zweck steht in jedem Unterrichtsraum ein Reinigungs-Set zur Verfügung, welches von der Hauswartung bereitgestellt wird. Die Reinigung erfolgt durch die Lehrperson vor und nach dem Gebrauch der Räume. Während des Unterrichtsbetriebs reinigen Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen die Oberflächen, benutzten Gegenstände und mehrfach genutztes Unterrichtsmaterial nach dem Gebrauch. Räumlichkeiten und Unterrichtszimmer werden regelmässig und nach jeder Schulstunde gelüftet.

Gruppengrössen und Erhebung von Kontaktdaten

Wir unterrichten in Kleingruppen mit maximal 10 SchülerInnen begleitet von einem Elternteil. Die Lehrer notieren sich die anwesenden Personen. Die Gruppen bleiben konstant und wir haben Kontaktdaten von allen Schülern/Eltern.

Besonders gefährdete Personen

Zurzeit gehören die Lehrpersonen der Finnische Schule Zug nicht zu den besonders gefährdeten Personen. Sollte sich dies ändern, greifen die Schutzmassnahmen der COVID-19 Verordnung 3.Für den Unterricht bei speziell gefährdeten Schülerinnen und Schülern (mit Arztzeugnis) wird von der Schulleitung zusammen mit den Eltern eine Lösung gesucht.

COVID-19-erkrankte am Arbeitsplatz

Mitarbeitende und Schülerinnen/Schüler mit Krankheitssymptomen verbleiben im Grundsatz zu Hause oder werden nach Kontaktaufnahme mit den Eltern nach Hause geschickt. Sie werden ausserdem angewiesen, die (Selbst-) Isolation gemäss BAG zu befolgen. Schülerinnen und Schüler oder Mitarbeitende, welche einen engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, insbesondere im Rahmen des familiären Zusammenlebens, sollen sich in Quarantäne begeben. In solchen Fällen erfolgt eine Meldung via Lehrperson an die Schulleiterin der Finnische Schule Zug. Bei Auftreten von COVID-19-Erkrankungen in einer Klasse/ im Zuständigkeitsbereich ist das jeweilige Setting von der Schulleiterin Finnische Schule Zug mit der Lehrperson überprüfen. Die Schulleiterin nimmt mit dem Kantonsarzt Kontakt auf, um das Vorgehen abzusprechen. Mitarbeitende mit begründetem Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung sollen sich durch den Hausarzt testen lassen und informieren die vorgesetzte Person. Es gelten die Regelungen des BAG: Die Tracing-App wird empfohlen. Die Lehrerinnen notieren jeweils die anwesenden Kinder und allfällige Eltern/Drittpersonen, die sich länger als 15 Minuten in den Schulräumen aufhalten.

Besondere Arbeitssituationen

Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu gewährleisten. Abweichungen vom Regelbetrieb sind in jedem Fall mit der zuständigen Schulleitung zu besprechen. Bei der erstmaligen Abgabe von Schutzmaterial (Masken, Handschuhe) wird die korrekte Anwendung durch die abgebende Person instruiert.

Information

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Massnahmen. Die Schutzmassnahmen sind in den Schulhäusern bei den Eingängen gut sichtbar angeschlagen.Die Schulleitung informiert die Eltern und Lehrpersonen über E-Mail oder über Facebook.  Das Schutzkonzept wird auf der Homepage www.zuginsuomikoulu.ch auf Deutsch und auf Finnisch sowie in der geschlossenen Facebook-Gruppe für die Mitglieder auf Finnisch aufgeschaltet. Grundsätzlich halten wir uns an die Vorgaben und an die Empfehlungen des Bundes und/oder des Kantons, welche laufend aktualisiert und im Bedarfsfall über unsere interne Facebook-Gruppe verbreitet werden.

Umsetzung

Für die Umsetzung und Anpassung der Vorgaben ist die Schulleiterin (Johanna Friedmann) zuständig. Sie achtet auch auf den angemessenen Schutz von besonders gefährdeten Personen. Lehrpersonen und Mitarbeitende informieren sich regelmässig über den Umgang mit Schutzmaterial.